شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس
Petropars Operation & Management Company